Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Stiftende generalforsamling for foreningen BåringNyt

båringnyt

Den stiftende generalforsamlings afholdes
d. 22/5 kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus’ store sal.

 

Foreningens formål er at fremme den lokale kommunikation i Asperup og Roerslev sogne. Primært ved at sætte rammer for og sikre driften af informations- og kommunikationsplatformen BåringNyt.dk samt at administrere velkomstpakken for tilflyttere.

Med fast tilknytning til Lokaludvalget samt med bred forankring i områdets foreninger og institutioner skal foreningen BåringNyt tilgodese lokalbefolkningen på tværs af lokalgeografi, alder og interesser.

Bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer af områdets foreninger er inviteret tilsvarende ledere af områdets institutioner. Andre lokale borgere er naturligvis også velkomne.

Motivering

Lokal kommunikation – en åben udviklingsgruppe under Lokalvalget – har siden 2011 arbejdet på at få en moderne informations- og kommunikationsplatform op at stå for lokalområdet. Med www.BåringNyt.dk med tilhørende Facebook-gruppe og storskærm i Brugsen er dette nu i drift.

Løsningen blev i et samarbejde med en række lokale foreninger gjort officiel pr. 2. april. Det markeredes med stand i brugsen; omdelte flyers samt en artikel i Fyns Stiftstidende.

Den daglige drift klares af redaktionen, der pt. udgøres af Lokal Kommunikation.

 – – –

Lokal Kommunikation – redaktionen – vil fortsat gerne forestå driften af løsningen og det praktiske arbejde. For alligevel at sikre uafhængighed af os ildsjæle samt sikre at løsningen forankres bredt lokalt, ser vi det hensigtsmæssigt, at ansvaret formelt løftes og forankres i en forening med bred repræsentation af områdets øvrige foreninger – en ny forening, der stiftes til formålet, BårningNyt.

Vi foreslår at den selvstændige forening etablerer egen økonomi alene gennem salg af reklamer samt tegning af sponsorater. Økonomien tænkes, udover at finansiere driften, anvendt på at fremme den lokale kommunikation gennem såvel aktiviteter samt tekniske løsninger i takt med udviklingen.

Med bred forankring, kan BåringNyt også medvirke til en tættere kommunikation alle foreninger og institutioner hinanden imellem.

Vi håber, at du og din forening/institution samt byens foreninger/institutioner vil tage imod forslaget og tilbuddet og medvirke til stiftelsen d. 22/5.

 

Udkast til vedtægter

BåringNyt – vedtægter 

§1            Navn og hjemsted

                Foreningens navn er BåringNyt.

                Foreningen er hjemmehørende i Middelfart kommune.

 §2            Formål

Foreningens formål er at fremme den lokale kommunikation i Asperup og Roerslev sogne. Primært at sætte rammer for og sikre driften af informations- og kommunikationsplatformen BåringNyt.dk samt at administrere velkomstpakken for tilflyttere.

 §3            Repræsentantskabet

Foreningen har ingen medlemmer. Alle foreninger og institutioner med tilknytning til  lokalområdet kan udpege en repræsentant med stemmeret ved den årlige generalforsamling.

§4            Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i første kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes per mail og ved annonce på hjemmesiden med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger årsberetning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af budget
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter indkaldelsen.

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. december.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5            Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af repræsentanterne stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 §6            Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelses medlemmer vælges for to år ad gangen. Ved første generalforsamling vælges to medlemmer dog kun for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst en formand, næstformand, kasserer og sekretær (ref.)

Bestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg og andre udvalg efter behov. Medlemmer af udvalgene kan også hentes udenfor bestyrelsen.

Der føres protokol over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7            Økonomi

Foreningen har ingen kontingentindtægt.

Foreningens drift skal finansieres af annoncer på hjemmesiden og sponsorater.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 §8            Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Foreningens ejendele tilhører alene foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningens bestyrelse- eller repræsentantskabsmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9            Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§10          Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse, således at formuen doneres til andre foreninger eller aktiviteter, som har et alment velgørende formål i sognene.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

den ……………………………

 

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook