Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Referat fra generalforsamling i Båring forsamlingshus

Referat fra generalforsamling i Båring forsamlingshus samt
støtteforening d. 26. februar 2014.
Formanden for forsamlingshuset, Leo Hansen bød velkommen til de fremmødte medlemmer
Dagsorden for generalforsamling I Båring forsamlingshus samt støtteforeningen
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Lone Haugsted blev valgt som dirigent, Ellis og Kirsten som stemmetællere.
2. Valg af referent
Jan Nielsen blev valgt
3. Formanden for forsamlingshuset Leo Hansen aflægger beretning:
År 2013 har været et arbejdsomt år, da det takket være en anonym donation på kr. 50.000,- (i 2012) har
været muligt at få:
Køkken malet i lysere farver samt nye lamper, service suppleret delvis, da der stadig mangler noget.
Gulvene i salene er blevet slebet og lakeret, væggene malet og der er indkøbt gulvvaskemaskine
Toiletterne nåede at få nye håndvaske, lamper, og malet vægge + loft .Gulvet er blevet renset samt blevet
overfladebehandlet så det er mere rengøringsvenligt.
Sikringsgrupper på loftet er blevet skiftet til automatsikringer og varmestyringen styres nu af digitalt ur.
En stor tak til Thora og Niels Kristian Lohmann, Kaj og Ulla Pedersen samt Tinggård fra Strandgyden som har
været en meget stor hjælp med gardinvask, maling m.m.
Hatten på taget er blevet fjernet.
Priser på hverdagsudlejning (søn-tors) er nedsat til kr. 1000,- incl. rengøring
Der har været problemer med opvaskemaskine samt ovn, og tilbud fra KEN skal drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
Vi har dog en stor udfordring med facaden som trænger til renovering og vi har fået tilbud på vandskuring
som vedlægges vores ansøgning til Landsbypuljen (er afsendt 28/2)
Valdemar mente at man burde overveje at bruge midlerne på løbende udskiftning af ødelagte mursten
samt omfugning i stedet for. Mureren vil dog ikke afgive fast tilbud på denne opgave, så bestyrelsen
arbejder videre med sagen.
Helge M. Madsen opfordrede til at søge andre fonde f. eks. Real Dania.
Bestyrelsen opsøger div. banker efter 1. marts.
Der blev opfordret til at lejere skulle huske at slukke udendørs lys.
Beretningen blev herefter godkendt.
Formanden for støtteforeningen Tine Busk aflægger beretning:
Der har været afholdt fællesspisninger som har været kombineret med Bankopera, information om Teletaxi
samt byudvikling. Nye madhold samt opvaskehold melder sig på dagen.
Næste fællesspisning d. 6. marts når dog ikke at blive annonceret i Vestfynsavisen, men der er billetter i
brugsen til kr. 60,- for koteletter i fad samt kaffe og lagkage. Nogle har ytret at prisen var for lav, men sidste
års fællesspisninger har givet et samlet overskud på kr. 6000,- som må anses for at være tilfredsstillende.
På trods af færre gæster til loppemarked var der et overskud på kr. 22.000,-. De tidligere år har der været
en mand som fjernede de overskydende effekter, men p.g.a. sygdom glippede dette i år og det bevirkede at
der var nogle få stykker som måtte stå for oprydning, hvilket ikke er tilfredsstillende. Næste års
loppemarked finder sted d. 30. august, så der forventes flere gæster fra sommerhusene og
campingpladserne.
Juletræsfest blev aflyst p.g.a. for få deltagere, fastelavn er efterfølgende reddet på målstregen af forældre
uden for bestyrelserne..
”Syng dansk” havde for få fremmødte, men ellers et hyggeligt arrangement.
Der spilles L’hombre den 4. torsdag i hver måned og der er øveaften hver onsdag.
Birgit Bentholm foreslog at tiloversblevne bøger fra loppemarked kunne bruges til en form for bibliotek
hvor beboerne kunne komme og låne/bytte bøger.
Tonny Lundstrøm gjorde opmærksom på at tidligere overvejelser om at gøre noget for de unge i
forsamlingshuset, blev skrinlagt da BGF var i gang med noget tilsvarende.
Grete Havndrup mente også at man er oppe mod stærke kræfter som Skype og Facebook.
Ifølge Helge M. Madsen skal man også være opmærksom på at ekstra udstyr kan gøre huset mere
interessant for indbrudstyve.
Der blev opfordret til samarbejde med andre foreninger og at det var uheldigt at generalforsamlingen faldt
sammen med andre foreninger.
Fremadrettet skulle dette dog blive nemmere at undgå, da man pr. 1. april får fælles hjemmeside med
kalender.
Ulla Pedersen og Birgit Bentholm synes at der skal reklameres mere i brugsen og andre steder, så der ikke
kun er reklame for Roerslev forsamlingshus
Ifølge Lone Haugsted arbejdes der på at etablere infoskærm i brugsen.
Vi har opnået yderligere rabat på annoncering i Vestfynsavisen
Salg af evt. overskydende mad, efter fællesspisningen, til enlige blev foreslået af Klara Andersen
Beretningen blev godkendt.
4. Kassereren aflægger regnskab:
Tonny Lundstrøm fremlagde et detaljeret regnskab og budget som viser at der har været øget udlejning (ca.
40%) hvilket er glædeligt.
Selvom der er indkøbt PC til kasserer samt ny anskaffelser, reparation og vedligehold er den samlede
formue i forsamlingshus og støtteforening på ca. kr. 129. 500,-
Regnskab blev godkendt, efter ros fra Valdermar
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Driftsbestyrelse:
Anders Bang (genvalgt)
Ulla Pedersen blev valgt i stedet for Tommy Hansen som ikke ønskede at fortsætte
Bestyrelsen fik mandat til, at finde suppleanter da ingen af de tilstedeværende ønskede at opstille
Støtteforeningen:
Jens Kristian Fonnesbech (genvalgt)
Jan Nielsen blev valgt for 1 år, så man kunne have fælles sekretær for begge foreninger.
Bestyrelsen fik mandat til, at finde suppleanter da ingen af de tilstedeværende ønskede at opstille
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Jørgen Nygaard blev genvalgt som revisor
7. Eventuelt
Forslag om at trække på ”praktiske hænder” i stedet for bestyrelsen
Helge M. Madsen tilbød at kanalisere information på kryds og tværs af diverse foreninger
Opfordring om at deltage i andre foreningers generalforsamlinger for at styrke samarbejdet
Birgit Bentholm ville gerne have fonde og lignende til at hjælpe med renovering af scenetæppe.
Ulla Pedersen foreslog kontakt til Middelfart museum
01/03-2014 Jan Nielsen

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook