Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Historien bag

Lokal kommunikation

Som så meget andet, har den lokale kommunikation ændret sig radikalt de sidste 100 år. Det er i dag blevet en udfordring for livet og sammenholdet i landsbyerne og de mindre samfund. Derfor har vi i Båring nedsat en udviklingsgruppe med navnet ”Lokal kommunikation”, som vil genskabe den lokale kommunikation på tværs af interesser, alder og teknisk hhv. økonomisk formåen.

Historie

Kigger vi nogle generationer tilbage, var den lokale kommunikation i alle landsbyer en væsentlig del af dagligdagen – og en forudsætning for, at livet kunne fungere. Der løstes mange praktiske opgaver i lokalområdet af områdets borgere, lige fra snerydning til børneværn, skat & tilsyn, fattigvæsen mv, mange koordineret under det lokale sogneråd.

sognerådSiden 60’erne og 70’erne er forvaltningen af de mange services og opgaver blevet mere og mere regionalt og nationalt centraliserede af kommuner og stat med deraf følgende stagnerende behov for lokal indsats. Med central varetagelse af samfundets opgaver, har behovet for information og kommunikation tilsvarende ændret sig. Borgerne orienteres i de seneste årtier om offentlige forhold primært gennem lokale ugeaviser, hvor også lokale arrangementer, festligheder og andre nyheder stadigt annonceres.

I takt med overgang fra produktionssamfund til servicesamfund og senere udfordret af stigende globalisering og international konkurrence, er virksomhederne rykket mod storbyerne. Det har de af konkurrencehensyn været nødt til for at opnå god tilgængelighed af nødvendige services, kvalificerede medarbejdere, god infrastruktur og logistik. I takt hermed er borgerne på landet og i de mindre byer og landbyer tilsvarende i stigende grad blevet pendlere og dermed blevet mindre og mindre afhængige af de lokale faciliteter, på nær det, der understøtter det travle familieliv. Igen en årsag til, at det lokale tilhørsforhold og dermed den lokale kommunikation er blevet mindre vigtig.

social-mediaParadoksalt er Internettets og de tilkommende mange nye kommunikationsmedier også med til at true den lokale kommunikation. For med E-mail, SMS, Skype, Facebook, Snapchat mv. kan de unge, moderne og teknisk snilde ældre nu kommunikere med hinanden døgnet rundt på tværs af geografi, ja endda kontinent. Så fra at være et geografisk socialt fællesskab er de moderne medier blevet bærere af interessefælleskaber uden fysiske, praktiske og økonomiske begrænsninger. Desværre understøttes den befolkningsgruppe ikke, som ikke anvender Internet og de nye teknologier.

Analyse

Uanset hvilken del af udviklingen vi kigger på, om det er den tekniske og digitale udvikling eller den demografiske udvikling, har det været med til at reducere behovet for lokal kommunikation. Det er et fænomen, der er medvirkende til at opløse vores arbejdsmæssige, sociale og interessemæssige tilknytning til vores lokalområde. Altså en reel trussel mod at opretholde vores landsby som et, levende, attraktivt bosætningsområde i udvikling.

Med de mange digitale mediers indtog, der hver især er knyttet tæt til og drevet af interessefællesskaber, som fx foreninger eller ildsjæle, løses den lokale kommunikationsopgave ikke overordnet. Der er dermed ingen – eller kun ringe – kommunikation på tværs af interessegrupper. Det betyder, at det er svært at koordinere aktiviteter på tværs af interessegrupper og i det hele taget svært at få opmærksomhed på tværs.

Bevar Båring SkoleDet oplevede vi konkret i 2011, hvor kommunen havde udset Båring skole til at være blandt de 4 kommuneskoler, der skulle lukkes. Med slid og slæb, husstandsomdelte foldere, telefonkæder og SMS-kæder mv. lykkedes det at samle en velkoordineret aktion mod kommunens forehavende og det lykkedes os at bevare skolen. Der eksisterede ikke E-mail-distributionslister m.v. Derfor var det et uhyre stort arbejde hele tiden at holde lokalbefolkningen orienteret og engageret i de aktiviteter, der blev sat i værk. Det selv om vi oprettede en hjemmeside til formålet og søgte de trykte medier og nyhedsmediernes gunst. I evalueringen af vores indsats, der havde båret frugt, besluttede vi, at der var et behov for et lokalt, digitalt, fælles medie, der både omfattede overblik over aktiviteter samt et digitalt ”talerør” til hver enkelt familie i lokalområdet.

En anden konsekvens af den digitale udvikling er, at familiens postkasse ved vejen nu er afløst eller suppleret af, at vi hver især fra næsten skolestart har vores egen digitale postkasser og diverse abonnementer på digitale nyheder og informationer.

Derved er der stor kontrast mellem de borgere, der ikke er på de digitale medier og de digitalt bårne. Dette udmønter sig desværre ved, at der i den aktuelle tidslomme ikke er ét medie, der tilgodeser alle. De ikke-digitale er henvist til aviserne, som får mindre og mindre indhold og som i stigende grad slet ikke læses af de digitale borgere.

Så på den ene side er teknikkens fart og de digitale mediers muligheder en trussel, på den anden side en løsning til at samle os lokalt. Det ved at give overblik over de forskellige aktiviteter og nyheder samt være kommunikationskanal til den enkelte borger i lokalområdet med respekt for den enkeltes behov og interesse. Vi skal derfor anerkende truslen, men bringe teknologien bedst muligt i spil, i at styrke vores lokale liv og lokale kommunikation.

Nutiden stiller et krav til information og kommunikation. Det er, at den er

 • let tilgængelig og let at anvende
 • gerne på et mobilt medie
 • at den pakket og stilet individuelt
 • at den giver overblik og værdi

Vision

Visionen er at lave en fælles hjemmeside og kommunikationsplatform for lokalområdet, der skal være paraply for alle byens og egnens hjemmesider. Den skal kommunikere nyheder på tværs af interesseområder og foreninger samt give et overblik over de lokale aktiviteter og arrangementer.

byskilt_baaringnytDet skal være et projekt og en løsning, der skal kunne leve længe og på sigt ikke være afhængigt af ildsjæle og opstartsgruppen. Ambitionen for projektet er både at være jordnær, men også sætte overliggeren højt og stræbe efter en levende hjemmeside og digital kommunikations-platform med fast organisation bag.

Teknikken er i princippet ikke afgørende, blot den er i trit med udviklingen og de faciliteter, der er standard i samfundet omkring os. Derfor skal der allerede ved lancering være planer for, hvordan og hvornår vi kan levere nyheder og oplysninger om aktiviteter på folks mobile enheder, som smartphones mv.

Målet er, at projektet skal samle informationer fra byens foreninger, organisationer, aktiviteter, erhverv. De skal hver især være bidragsydere med information om nyheder og arrangementer og bakke projektet op. På den måde skal informationerne altid være aktuelle og gerne dækkende for vores område og dets mangfoldighed.

Vi lægger op til et projekt om moderne landsby-kommunikation anno 2014 med størst mulig involvering fra omverden, herunder mest mulig lokal opbakning og størst mulig finansiering via tilgængelige midler, herunder sponsorater.

Projektet skal bl.a. tilgodese:

 • Lokal nyhedsformidling
 • Unge – familier – ældre
 • Kalender for området
 • Paraply for foreninger og forsamlingshus
 • Lokaludvalg og lokalarkiv
 • Information for nye og potentielle tilflyttere om vores aktive og attraktive liv
 • PR om Båring – Middelfart & Google
 • Turisme
 • Lokalt erhvervsliv 

Strategi

Hjemmesideløsningen blev lanceret med udgangen af første kvartal 2014 ved en større PR-offensiv. Allerede nu er løsningen kørende og undergår de sidste justeringer med henblik på at være fyldt med information og støttet af vores foreninger og sponsorer ved lanceringstidspunktet. Projektet og hjemmesideløsningen er navngivet www.BåringNyt.dk.

LK 2Projektet er forankret i arbejdsgruppen, Lokal Kommunikation, der allerede blev nedsat medio 2012 og som siden har arbejdet med at implementere projektet. I hjemmesideløsningens kommende første leveår agerer Lokal Kommunikation redaktion og oplærer nye brugere i systemet. Alle lokale borgere kan henvende sig elektronisk, på telefon eller ved fremmøde med nyheder og aktiviteter, de ønsker offentliggjort. Alle fra lokalområdet med interesse for projektet er i øvrigt velkommen i arbejdsgruppen.

Undervejs i projektet er der indgået samarbejde med Landdistrikternes Hus om anvendelse af deres webløsning, Infoland. Projektet er undervejs blevet omfavnet af et generelt projekt i Middelfart kommune og finansieret derigennem med økonomiske midler fra LAG-fonden.

Der er truffet forhåndsaftaler med de lokale foreninger, at de vil annoncere deres aktiviteter i den fælles kalender, samt menighedsrådet for Asperup-Roerslev kirker. Andre foreninger vil efterfølgende også kunne omfavnes af løsningen.

For at imødekomme både digitale og ikke-digitale borgere planlægges hjemmesideløsningen kombineret med en stormskærm i den lokale Brugs, hvor aktuelle oplysninger fra hjemmesiden præsenteres. Hjemmesiden tilsluttes i øvrigt Facebook, hvorved nyheder og oplysninger om arrangementer kan leveres direkte i lommen på Facebookgruppens medlemmer. Tilsvarende kan der mere eller mindre automatisk leveres E-mail-nyhedsbreve til fra de forskellige foreninger under hjemmesiden til deres medlemmer eller abonnenter. Disse vil også i papirform være tilgængelige på vores lokalarkiv.