Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Historie

Lokalsamfundet Båring Banke dækker over to sogne: Asperup og Roerslev.

Frugtbart land og fiskeri

Begge sogne grænser ud til den blødt rundede Båring Vig, omkring hvilken landet hæver sig i to skjoldformede højdedrag: Baaring Banke og Røjle-halvøen, der begge hæver sig ca. 70 m over havet. Bag sognenes kystlinje ligger en jævn, meget frugtbar moræneflade, afsat af indlandsisen. På denne bundmoræne befinder sig en ældgammel bondebygd med landsbynavne som Roerslev, Blanke, Kærby, Asperup og Båring. Hver af disse udgør et ejerlav. Roerslev og
Blanke med tilhørende marker udgør Roerslev sogn. Kærby, Asperup og Båring med tilhørende marker udgør Asperup sogn.

Som i så mange andre landsbysamfund blomstrede udviklingen på Baaring Banke op sammen med andelsbevægelsen fra midt i 1800-tallet og frem til midt i 1900-tallet. I denne periode var landbrug, frugtavl og fiskeri vigtige erhverv, der skabte grobund for mindre håndværksvirksomheder som smed, bådebygger, tømrer, snedker, murer osv. De enkelte husstande havde ofte små jordlodder hvor der blev dyrket frugt og grøntsager til eget brug, samt måske
nogle høns og en gris eller to. Området var på mange måder mere end selvforsynende – under krigen blev der sågar dyrket tobak.

Kultur og højskole

Kulturelt var området i denne periode yderst aktivt. De lokale præster prægede i store dele af perioden kulturlivet ved bl.a. at få de lokale unge sendt på højskole, bl.a. i Askov. Med sognepræst Kaj Thaning i spidsen for en ekstraordinær lokal opbakning, lykkedes det i 1959 at starte Båring Højskole, efter et langt tilløb, som bl.a. blev bremset af krigen. Nogenlunde samtidigt med indvielsen af Båring Højskole, betyder udviklingen, der går mod mere industrialisering i landbrug og fiskeri, at befolkningstallet på Baaring Banke begynder at falde mærkbart, til trods for at de første parcelhuse skyder op i netop denne periode.

De mange små håndværksvirksomheder og købmænd lukker i takt med at efterspørgslen efter deres ydelser falder og indkøb henlægges til større byer, hvor mange kvinder har fået arbejde og derfor har mulighed for at handle.

Skolestrukturen på Baaring Banke centraliseres markant da Båring Skole i 1963 indvies for at erstatte de ikke mindre end syv små skoler og forskoler, der findes i de to sogne.

Kommunalreformer og parcelhuse

Med kommunalreformen i 1970 lægges de to sogne ind under Nørre Åby kommune til det, der dengang blev kaldt storkommuner. Ved den seneste kommunalreform i 2007, blev Nørre Åby, Ejby og Middelfart kommuner lagt sammen til den nuværende Middelfart kommune.

Fra omkring 1960 er der blevet udstykket parcelhusgrunde i de to landsbyer. I de første årtier kan udstykningen af parcelhuse ikke hindre at befolkningstallet falder, men med nogle ret store udstykninger i Båring fra omkring 1995 og
frem til 2008, lykkes det Nørre Åby kommune at tiltrække så mange tilflyttere, at befolkningstallet i Asperup sogn stiger med ca. 20% i denne periode.