Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Generalforsamling i foreningen BåringNyt 19. marts 2015

båringnyt

 
Hermed varsles generalforsamling i foreningen BåringNyt.

Det afholdes d. 19/3 kl. 19:30
i Roerslev-Blanke Forsamlingshus.
Alle er velkomne!

Dagsorden er i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger årsberetning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse, og evt. budget for det kommende år.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst otte dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook