Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

!Vedtægter

§ 1 – Navn
Båring Legepladsforening

§ 2 – Formål

Legepladsforeningens formål er at vedligeholde og udbygge legeplads- og fællesområdet mellem Læsøvej og Bågøvej i Båring til glæde for byens borgere. 
(Matr. nr. 112, Båring by, Asperup)

Foreningen har således flg. opgaver:
· Årligt at skabe en til to aktiviteter/begivenheder på arealet som kan være med til at styrke sammenholdet og netværksdannelsen mellem børn, unge og voksne i Båring/Asperup.
· Løbende at forsøge at skaffe midler således at legepladsen kan udvides og fællesområdet kan udvikles, for dermed til stadighed at fremtræde som et attraktivt samlingspunkt, til glæde for både børn, unge og voksne i området.
· Oprette og vedligeholde en hjemmeside der informerer om legepladsen og aktiviteter på denne.
· Sørge for at der til stadighed er tegnet passende erhvervs- og produktansvarsforsikring for legepladsen.
· Føre fornødent tilsyn med at legepladsen og området omkring denne er i forsvarlig stand.

§ 3 – Medlemskreds

Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte arbejdet for foreningens formål. 
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemskab er gyldigt når det fastsatte kontingent er betalt.
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningen, dog først med virkning fra udgangen af det pågældende regnskabsår.
Medlemmerne betaler et kontingent fastsat af bestyrelsen. 
Kontingent betales en gang årligt og dækker det regnskabsår hvori det er indbetalt.

§ 4 – Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel gennem den lokale presse og legepladsforeningens hjemmeside, samt ved opslag på informationstavler i Båring/Asperup.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
6. Valg af 1 revisor + 1 revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Medlemmer til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen. 
Ved evt. kampvalg foregår stemmeafgivningen skriftligt.
Ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen og kan afgive højst 1 stemme. Der kan højst afgives 2 stemmer pr. husstand. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater til bestyrelsen, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

§ 5 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant.
Der afholdes valg til bestyrelsen hvert år i forbindelse med foreningens generalforsamling. 3 medlemmer er på valg hvert år. 
Valgperioden er 2 år.
Valgbar er ethvert medlem af legepladsforeningen, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år. 
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.

Et medlem, som ser sig forhindret i at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde kan søge om udtrædelse af bestyrelsen. Evt. udtrædelse bevilges af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan fortsætte sit virke med minimum 4 medlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Mindst et bestyrelsesmedlem skal dog altid sidde i et sådant underudvalg/arbejdsgruppe.

§ 6 – Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil af formanden. 
Ved optagelse af lån/pantsætninger af foreningens aktiver tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser der påhviler foreningen.

§ 7 – Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår starter 20/4 2010 og løber til 31/12 2010.
Foreningens regnskab udarbejdes af kassereren der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor og forelægges på generalforsamlingen af kassereren.

§ 8 – Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

Vedtægtsændringer kan kun ske i forbindelse med generalforsamlingen. 
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer af foreningen på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer herfor.
Generalforsamlingen beslutter samtidig hvorledes eventuelle aktiver anvendes efter opløsning af foreningen. 
Likvide midler skal tilfalde et, af bestyrelsen valgt, almennyttigt eller kulturelt formål. 
Likvide midler og andre aktiver kan ikke udloddes til bestyrelsens medlemmer eller til de lokale beboere.

Vedtægterne godkendt d. 20/4 2010.