Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

Båring Børneunivers – sommerbrev 2015

Baaring skole ca. 1972.Kære forældre
Skoleåret 2014-2015 nærmer sig sin afslutning. Det har været et begivenhedsrigt år for Båring
Børneunivers og i særdeleshed for Båring Skole.

Ved skoleårets start trådte en ny folkeskolereform i kraft. Det har været en reform, som sammen med nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger har vendt op og ned på den måde, vi tidligere har tænkt skole på. Den med længsel ventede udbygning og renovering af skolen blev påbegyndt og er fortsat i gang. 1. oktober sagde vi farvel til skolens og Børneuniverset leder gennem mere end 20 år. Ved skoleårets afslutning siger vi så igen farvel – denne gang til Anders Fæster Nielsen, der når at være konstitueret som leder af Børneuniverset i 10 mdr. Tak til dig Anders for din indsats.

Med skolereformen introduceredes en række nye begreber f.eks. understøttende undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse og den åbne skole. Det faglige fokus blev yderligere øget med indførelse af faget engelsk fra 1. klasse, tysk fra 5. klasse og med flere lektioner i fagene matematik og natur og teknik. Med kravet om mindst 45 min. daglig bevægelse er der desuden kommet mere fokus på bevægelse i undervisningen.

På Båring Skole har vi som på alle andre folkeskoler gjort os vore egne erfaringer med de nye tiltag. Som led i den understøttende undervisning har vi hver formiddag haft 15 min. med bevægelse eller morgensamling/sang. Et andet eksempel er det udvidede samarbejde med Musikskolen. Dette samarbejde er udtryk for den åbne skole, hvor eksterne personer deltager side om side med vore egne undervisere. Organiseringen af lektiehjælp/faglig fordybelse har været en udfordring for os. Erfaringerne fra dette skoleår vil vi inddrage ved planlægningen af det kommende skoleår.

Lektiehjælp og faglig fordybelse vil i det kommende skoleår være placeret mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.15-13.00. Ved at flytte hjælpen/fordybelsen fra ydertimerne håber vi på at styrke læringen hos eleverne. Hjælpen vil have fokus på dansk, matematik og sprog. Fysisk vil hvert fag få til huse i sit eget område på skolen. Hvert sted vil der være en linjefagsuddannet lærer til at organisere aktiviteterne.

Sideløbende med lektiehjælp og faglig fordybelse vil vi efter behov iværksætte støttende specialindsatser af faglig eller trygheds-/trivselsskabende karakter. Disse indsatser vil blive opprioriteret sammenlignet med dette skoleår. I øvrigt gælder det, at lektiehjælp og faglig fordybelse fremover er en obligatorisk del af skoledagen.

Samarbejdet med Musikskolen fortsætter med få ændringer. I år bliver der kun 1 ugentlig lektion med Musikskolens underviser i 0. klasse, blæseensemblet bliver kun for 4. klasse, 5. klasserne vil ud over skoleband stifte bekendtskab med endnu 1 musikalsk aktivitet, mens 6. klasse formentlig får assistance fra Musikskolen i forbindelse med skuespillet til skolefesten.

Formiddagsbåndet med bevægelse eller morgensamling/sang har fungeret rigtig godt og forventes at fortsætte i uændret form.

 ” Børnehuset”, som huser Børneuniversets mindste børn, har ligeledes oplevet forandringens vinde. Strukturen i huset er blevet ændret således, at det enkelte barn og dets forældre vil opleve færre skift i deres tid i institutionen. Strukturændringen er også fastlagt for at sikre en større sammenhængskraft mellem de enkelte grupper. Børnehuset har sammen med det øvrige Børneunivers, været igennem et kursusforløb i foråret. Dette forløb har haft fokus på medarbejdernes positionering, samt hvorledes vi tydeliggør de enkelte læringstemaer i planlagte aktiviteter.

I større og større grad oplever Børnehuset at være en del af det samlede Børneunivers. Fælles morgenåbning og ferietilbud med SFO’en, medarbejderes faste gang på tværs af afdelingerne, kursus/uddannelse på tværs af afdelinger, udarbejdelse af fælles visioner og pædagogisk retning, fælles bestyrelse, – og fælles ledelse. Alt dette er små sikre succeser, der sammen danner fundamentet for et stærkt fælles institutions- og skole tilbud i Båring. 

Fra det nye skoleårs start konstitueres Børneuniversets afdelingsleder, Jørgen Gregersen, som ny fællesleder. Jørgen vil sammen med SFO- og dagtilbudsleder Carsten Ørum udgøre Børneuniversets ledelsesteam, indtil der, formentlig i løbet af efteråret, kan fastansættes en ny fællesleder.

Som team vil vi arbejde for at sikre kontinuitet og retning i ledelsesarbejdet og fortsat udvikling af det samlede Børneunivers. Det er vores vision, at Båring Børneunivers fortsat skal være 1.-valget af dagtilbud og skole for forældre i lokalområdet. Vi ønsker derfor, at Børneuniverset skal være kendetegnet ved:

1. Professionalitet i opgaveløsningen
2. Tryghed og trivsel for alle børn og voksne
3. Gode fysiske rammer

De fysiske rammer giver sig selv. Udendørsarealerne findes næppe bedre i Danmark, og indvendig står en ny og topmoderne skole klar til at matche Børnehuset bygningsmæssigt. 

Vi ønsker alle hjem og familier en god og varm sommer.

Venlig hilsen

Brian Laut Andersen
Formand for fællesbestyrelsen  

Carsten Ørum
SFO- og dagtilbudsleder

Jørgen Gregersen
Konst. fællesleder

Del på Facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook