Resumé af 2012-projekterne

Mange mennesker, stort engagement og viljen til, at der skulle ske noget, resulterede på sidste udviklingsmøder i 2012/2013, at en række lokale projekter blev sat i søen. Nogle blev gennemført, andre er døde eller parkerede og igen nogle lever i bedste velgående. Her er et resumé: 

Handelsmuligheder 

Vi er et lokalområde med en række gårdbutikker, brugskunst, blomster og boligtilbehør samt naturligvis Dagli’ Brugsen, som udover dagligvarebutik er vigtig lim for området, står bag mange aktiviteter og et aktiv i at tiltrække nye borgere. Overlevelse i et landsbymiljø er på ingen måde en selvfølge, derfor blev gruppen ”Handelsuligheder” til, som katalysator for at øge fokus herpå.

De har meddelt følgende status:

Handelsmuligheder i Asperup Roerslev Sogne
Der findes flere mindre forretninger i de to sogne, bl.a. gårdbutikker, brugskunst- og tøjbutikker mv. En del af disse forretninger har ikke kun lokalområdet som kundegrundlag, men har enten forretninger i andre byer, salg over internettet eller andre forretningskoncepter.
Forretningerne er dog langt fra uvæsentlige for lokalområdet da de er med til at give liv og vækst og dermed også et mere farverigt og varieret udbud af handelsmuligheder.
Den butik som dog har størst betydning for lokalområdet er Dagli’Brugsen Asperup, der er den eneste reelle dagligvarebutik i de to sogne. Her er, i forhold til butikkens størrelse, et stort antal lokale borgere ansat, hvilket øger butikkens positive betydning for lokalsamfundet.
Dagli’Brugsen vil gerne være et af de primære aktiver i lokalsamfundet og ser sig selv som en del af byens helhed, sammen med bl.a. børneuniverset.
Dagli’Brugsen har et ønske om, at der bliver koblet en af de planlagte Coop-bankafdelinger til butikken. Ved at tage et socialt ansvar, fx ved ansættelse af personer med særlige behov og lokale unge, vil Dagli’Brugsen manifestere sig som en aktiv del af lokalsamfundet ved bl.a. at holde forskellige arrangementer for de lokale eks. Halloween, Sank Hans i samarbejde med efterskolen, open by night, julesokker til byens børn mv.

Der skal satses mere på lokale varer ved at lave særskilt afdeling.

I samarbejde med andre aktører i lokalsamfundet bl.a. Lokal Kommunikation, skal der opsættes informationsskærm i vindfanget, så information om lokale aktiviteter altid let kan findes i Dagli’Brugsen.

Hvad er så sket

 Udover forskellige arrangementer som alle indtil nu er lavet med stor succes og opbakning, mange lokale ungarbejdere ansat, så er der i Dagli’Brugsen blevet opsat en informationsskærm tæt ved kassen, hvor diverse nyt fra lokalområdet annonceres og formidles ud. 


Offentlig trafik

Tomme busser er naturligvis et oplagt emne for besparelser i de kommunale budgetter. En af udfordringerne for landsbymiljøerne er – på trods af dette – at sikre, at beboere uden egen bil har bekvem adgang til de større byer og faciliteter i området og kommunen. Derfor opstod gruppen ”Offentlig trafik” for at være ”vagthund” på dette område.

De har meddelt følgende status:

Offentlig trafik i Asperup Roerslev Sogne
Med ændring i lokalbefolkningens sammensætning, til i langt større grad at omfatte pendlerfamilier, som kører væk fra området for at arbejde og derfor ofte har to biler, samt kommunernes øgede fokus på at spare penge, er busdriften i dag skåret kraftigt ned.

De afgange, hvor der før kun var ganske få personer med, er nu væk og i dag er der stort set kun skolebussen samt regionalbussen mellem Middelfart og Bogense tilbage. Familier og andre uden bil er derfor udfordret væsentligt når dagligdagens gøremål skal passes, når det ikke kan gøres lokalt.

Dette er en udvikling som har været stærkt kritiseret og derfor har kommunen i samarbejde med Fynbus indført teletaxaordning, hvor man indenfor et afgrænset område (opdelt i fem zoner) kan blive kørt fra A til B for 20 kr. En ordning som er blevet permanent i 2013 og er gældende for hele Middelfart kommune på nær i Middelfart by. 

Fra udviklingsgruppen var der et ønske om at teletaxaordningen skulle markedsføres massivt for at udbrede kendskabet mest muligt så succesraten og dermed også kommunens motivations for tilpasning af ordningen bliver størst mulig.

Hvad er så sket siden?

Først og fremmest er hele Middelfart kommune nu dækket af i alt seks teletaxi/bybustaxi-zoner. I de oprindelige fire zoner (gl. Nørre Aaby og Ejby kommuner) er det blevet muligt at køre henover to zoner således at transporten fra A til B er blevet mere fleksibel. Både Middelfart kommune og Lokaludvalget har deltaget i bl.a. fællesspisninger i forsamlingshuse og markedsført ordningen. Der er desuden opsat information om brug af ordningen på diverse opslagstavler i lokalområdet. Selve busdriften er der ikke ændret på. Antallet af brugere af teletaxaer kendes ikke.


Skulptursti

Skulptursti på vej på det grønne areal langs Kærbyvej. Et inspirerende sted at lege, gå en tur eller opholde sig for en stund. Gruppen arbejder stadig, er aktiv og har masser af plads til nye medemmer.

Gruppen har meddelt følgende status:

Skulptursti

På borgermødet i Båring Forsamlingshus i september 2012 var der klar opbakning til kultur- og kunstprojekter i lokalområdet. Siden har en arbejdsgruppe under Baaring Banke Lokaludvalg arbejdet på at skabe en skulptursti på det offentlige areal langs Kærbyvej i Asperup. Ideen bag skulpturstien er at skabe et rekreativt, grønt rum for børn, unge og gamle i området. Et inspirerende og spændende sted at lege, gå en tur eller at opholde sig en stund. Vi ønsker med skulpturstien at skabe endnu mere liv og atmosfære i vores lokalområde og sende et signal om at her er fælles vilje til at skabe et godt liv for os, der bor her samt for besøgende og turister. I 2014 ansøgte lokaludvalget Middelfart Kommune om tilladelse til at indrette det ca. 300 m lange græsområde langs Kærbyvej til blivende og skiftende skulpturudstillinger. En aftale blev underskrevet, der giver Baaring Banke Lokaludvalg lov til at opstille skulpturer og anlægge stier på det kuperede og skrånende areal fra Kærbyvej og ned mod matriklerne på den anden side af arealet.

I februar 2015 gik et samarbejde med kunstneren Birgitte Thorlacius i gang om opstilling af 8-10 granitskulpturer lavet af hendes afdøde mand, kunstneren Frede Troelsen, der døde i sommeren 2014. En del af skulpturerne står i dag på NordArtudstillingen i Tyskland. Arbejdsgruppen er meget glade for udsigten til at kunne indvie skulpturstien med kunst af en lokal kunstner, der har levet sit liv og arbejdet kunstnerisk og kreativt i vores område. Planerne er, at skulpturstien skal udvides med skulpturer af andre kunstnere. På borgermødet den 5. november vil arbejdsgruppen fortælle mere om planerne, og der vil være mulighed for at tilmelde sig en støttegruppe, der arbejder videre med fremtidens skulpturstiprojekt på Baaring Banke.

Med venlig hilsen
Kulturgruppen

Bjarne Dinesen, Christine Beelaerts, Erik Andersen, Grete Havndrup, Grethe Marcussen, Ole Warncke og Lene Bolding


Stigruppe

Stigruppen opstod med ønske om, at lave den gamle banesti om til en trampe/vandresti. Sammen med andre stigrupper langs banestien undersøgte de mulighederne. Byrådet har i 2015 vedtaget, at der skal etableres sti på arealet.

Gruppen har meddelt følgende status:

Stigruppen opstod for et par år siden. Fire lokale personer udgjorde stigruppen, heriblandt en repræsentant fra Baaring Banke Lokaludvalg. Gruppen opstod, fordi der var et behov, blandt borgerne i vores lokalsamfund, for at undersøge mulighederne for anvendelse af den gamle banestrækning som trampe/vandresti.

Banestien vil give en sti mellem byerne i stil med den sti, der blev lavet ved nedlæggelsen af banestien i ‘70erne mellem Brenderup og Holse. Her vil man kunne vandre uden at møde motoriserede køretøjer. Der er mange natur- og sportsglade beboere i vores sogne, og opbakningen var stor.

Vi gik i gang med at undersøge mulighederne i tæt samarbejde med stigrupperne fra Ravko, Brenderup, Fjelsted/Harndrup og kommunens tekniske forvaltning. Over en længere periode kontaktede stigrupperne de berørte lodsejere for at drøfte banestien. Imidlertid havde et flertal i Middelfart Byråd vedtaget, at der skulle laves en stiplan over hele kommunen.

Stiplanen blev vedtaget d. 7. april 2015. Vores banesti står desværre som nr. 10 og nr 20 på listen over stierne, der bliver anlagt de kommende mange år (se informationer på kommunens hjemmeside).

Vi, i den nedlagte stigruppe, håber på at der snart kommer gang i etableringen af banestien. Men vi ved at det kun kan lykkes hvis lodsejere og lokalbefolkningen bakker op om planen. Det kunne være så dejligt hvis vores børn, børnebørn, unge og gamle mennesker, vandreklubberne, turister osv. kunne nyde en dejlig tur via den gamle banesti.


BVK – Båring Vig Kystaktiviteter

Båring Vig Kystaktiviteter opstod ud fra et brændende ønske om, at gøre moleområdet til et aktiv for alle områdets beboere. Ønsket var og er stadig, at skabe en ramme for aktiviteter i og ved vandet ved Båring Vig.

Gruppen har oplyst følgende status:

Status på foreningen ”Båring Vig Kystaktiviteter” september 2015

Foreningen Båring Vig Kystaktiviteter blev i 2013 etableret med det formål at skabe et samlingssted, i form af et hus ved stranden, som kunne være ramme for aktiviteter på, ved og i vandet. Disse aktiviteter skulle styrke viden om naturen, sikkerheden på vandet og fællesskabet i lokalområdet. Huset skulle også kunne bruges af alle: beboere i området, mennesker med funktionsnedsættelse, institutioner, skoler og turister.

Foreningen har i samarbejde med Middelfart Kommune udarbejdet et prospekt ”Båring Vig – Nyt aktivitetshus” (kan findes på hjemmesiden www.baaringnyt.dk/baring-vig-kyst ).

Bestyrelsen har søgt og fået tilsagn om betydelig støtte fra forskellige fonde, men desværre: Naturstyrelsen og dernæst Natur- og miljøklagenævnet har sagt nej til projektet.

Vort næste forsøg var i samarbejde med kommunen at søge om at blive et af de 10 forsøgsprojekter under Naturstyrelsen. Dette har vi nu også fået afslag på.

Dette er den aktuelle status.

Den 30. september afholdes der generalforsamling, hvor foreningens fremtid skal diskuteres og besluttes.

Ditte Thinggaard
Formand for Båring Vig Kystaktiviteter


Byggegrunde i Båring

Ét er at være et attraktivt bosætningssted, men det hjælper ligesom ikke meget, hvis der ikke kontinuerligt udstykkes nye byggegrunde til at imødekomme børnefamilier med moderne behov. For at påvirke kommunen i denne retning, blev gruppen ”Byggegrunde i Båring” skabt.

De har meddelt følgende status:

Byggegrunde i Båring 

I den oprindelige udviklingsplan, var det formulerede mål at opdrive potentielle købere til nye byggegrunde på Lundegårdsbakken øst for Hedegaardsvej, bl.a. via oprettelse af facebookgruppen: Byggegrunde i Båring (www.facebook.com/ByggegrundeBaaring). Hvis der blev skaffet et antal potentielt interesserede købere til byggerunde på Lundegårdsbakken, var det aftalt med Middelfart kommune, at de ville opkøbe og byggemodne dele af området.

Det er ikke lykkedes at skaffe det tilstrækkelige antal interesserede potentielle købere til grunde på Lundegårdsbakken. Til gengæld kunne Middelfart kommune i starten af 2015 annoncere, at området for enden af Lyøvej i Båring ville blive opkøbt og udstykket til ca. 20 byggegrunde. Disse byggegrunde forventes at være klar til salg i løbet af 2016. I skrivende stund har vi spurgt Middelfart kommune om mere detaljerede informationer om projektet med henblik på at kunne opdatere facebookgruppen og via denne vej sprede budskabet om at der igen er attraktive byggegrunde til salg i Båring.


Båring Børneunivers

I et lokalsamfund som vores er en skole, SFO og børnehave et stærkt aktiv i forhold til bosætning samt midtpunkt for mange aktiviteter. Båring Skole var i 2011 lukningstruet og det har sat sine spor. Vi har erkendt, at det ikke er en selvfølge og at vi som lokalområde hele tiden må støtte om institutionernes eksistens og daglige liv. Derfor blev gruppen ”Båring Børneunivers” skabt.

De har meddelt følgende status: 

Båring Børneunivers

Båring Børneunivers beliggende i Båring-Asperup er en ny type institution, som er startet op 1. marts 2013. Båring Børneunivers dækker over Båring skole, SFO-tilbud, samt et dagtilbud med vuggestueafdeling. I 2010 blev de to lokale dagtilbud samlet i Båring Børnehaves arealer lige ved Båring skole. Dagtilbuddet fremstår i dag som et moderne gennemrenoveret dagtilbud, normeret til 65 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Skolen er ligeledes i 2014 og 2015 blevet renoveret med nye moderne undervisningsfaciliteter. Udover at fungere som pasnings- og undervisningstilbud lægger stedet også lokaler til flere andre institutioner i lokalområdet.

Fra udviklingsgruppen var ønsket, at Børneuniverset på en gang skulle kunne tilbyde pasning og undervisning af høj kvalitet i gode attraktive indbydende rammer således at Børneuniverset er og forbliver førstevalg for lokalområdets børnefamilier samt kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og bidrage til yderligere tilflytning til lokalområdet.

Hvad er så sket siden?

Selve renoveringen af skolen er nu bragt til ende og var en lang udfordrende proces og har trukket store veksler på både forældre, lærere og pædagoger mv., men projektet er lykkedes til fulde og skolen kan koncentrere sig om at få skolereformen til at fungere optimalt. Vi håber at skolen/børneuniverset nu og fremover ikke er et besparelsesobjekt for kommunen i kommende budgetforhandlinger.


Lokal Kommunikation

Behovet for en moderne og hurtig information og kommunikation blev meget synligt, da vores skole i 2011 var lukningstruet og de mange modstandsaktiviteter skulle koordineres. Der blev løbende omdelt trykt information samt oprettet telefon- og sms-lister, men det var tungt! Det blev afsættet til at etablere en hjemmeside og kommunikationsportal, som desuden skulle være stedet, hvor alle lokale aktiviteter blev slået op og således kunne koordineres. www.BåringNyt.dk var født.

Gruppen har meddelt følgende status:

Om Lokal Kommunikation – historie & status

Tanken blev født i forbindelse med, at Middelfart Kommune truede med at lukke Båring Skole som én af fire i kommunen tilbage i 2011. Vi savnede et hurtigt kommunikationsmedie i byen for at kunne koordinere modstanden mod dette! Det blev senere en realitet, nemlig på udviklingsmødet i 2012, hvor Lokal Kommunikation blev født – motiveret til at gennemføre tre projekter:

  1. At lave en info/kommunikationsportal for og om Båring og lokalområdet
  2. At samle og præsentere alle områdets aktiviteter, så disse kunne koordineres
  3. At lave en velkomstpakke til nye tilflyttere og agere velkomstkomité

En håndfuld lokale borgere, alle tilflyttere i nyere tid, gik sammen for at løse denne opgave. Derved opstod i 2013 ”Velkomstkurven” og www.BåringNyt.dk, som siden 2. april 2014 har været i officiel drift. Sidenhen er facebookgruppen BåringNyt kommet til og nyhederne præsenteres endvidere på en storskærm i Brugsen. Initiativet er noget af det mest gennemførte af sin art i Danmark og rost af Middelfart Kommune. Således benyttes vi som ”det gode eksempel” om den aktive landsby og hvad det betyder for bosætning mv.

I august 2014 blev foreningen BåringNyt stiftet, et repræsentantskab hvori de lokale foreninger hver har ét medlem samt Lokaludvalget ét medlem for at sikre projektets kontinuitet, hvis personerne bag Lokal Kommunikation, skulle køre trætte. Endvidere er formålet med foreningen at forpligte de lokale foreninger til at dele deres nyheder og liv, således at BåringNyt kan være med til at sprede budskaberne og tiltrække nye medlemmer, ikke mindst nye tilflyttere.

Lokal Kommunikation er ikke endnu trætte, men vi savner flere kræfter og vi vil rigtigt gerne have nye folk med. Det kræver hverken teknisk kunnen eller skrivefærdigheder, blot lyst og engagement.

Projektet er still going strong og stadig under videreudvikling. Nogle af de kommende udfordringer er at skaffe sponsorer blandt lokale virksomheder samt forsøge at lave flere små artikler om lokale arrangementer. Velkomstpakken er blevet ændret til velkomstmøder, det første 24/9, som arrangeres af Lokal Kommunikation. Og der er flere idéer.

Med venlig hilsen
Lokal Kommunikation

Anette & Kurt Asbjørn, Bo Dam, Peter Thinggaard, Kaj Pedersen, Tine Greve og Helge Møller Madsen

Båring Banke i udvikling 2